Pro vedení společnosti i pro všechny její pracovníky je prioritou spokojený zákazník, kvalitně a odborně provedené dílo, současně však i ochrana životního prostředí a systém bezpečného provádění staveb z hlediska zásad ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Proto má naše společnost zavedený a neustále aktualizovaný integrovaný systém managementu, který splňuje požadavky norem kvality ČSN EN ISO 9001:2016, požadavky norem environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016 a požadavky norem bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců i okolí při práci ČSN ISO 45001:2018. V souladu s těmito normami se vedení společnosti zavazuje, že zavedený systém managementu bude trvale zlepšovat i efektivně plánovat uplatnění systému ve všech činnostech, bude zajišťovat zdroje potřebné k udržování a zlepšování systému managementu. Neméně důležitou součástí je předcházení poškození životního prostředí při všech činnostech společnosti. Společnost dbá na neustálé zvyšování odborné způsobilosti všech zaměstnanců i spolupracujících subjektů tak, aby prováděné práce byly v souladu s principy ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s cílem provádět všechna díla s ohledem na nejvyšší možnou kvalitu.

S politikou managementu jsou seznámeni všichni zaměstnanci společnosti a je pro ně závazná.